Οδοποιία

Κατασκευή - συντήρηση οδικού δικτύου, ασφαλτικές εργασίες, τεχνικά έργα οδοποιίας, σήμανση οδών.

Υδραυλικά

Κατασκευή δικτύων αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, τεχνικά έργα διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός φρεατίων και αγωγών, καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων.

Οικοδομικά

Οικοδομικά έργα δημόσια, αλλά και ιδιωτικά, όπως αντιπαροχή, ανακαίνιση αλλά και κατασκευή εργοστασίων.

Ειδικά έργα

Εξειδικευμένα έργα οδοποιίας, αρμοί γεφυρών, εφέδρανα, γέφυρες σήμανσης, καθαιρέσεις με χρήση εκρηκτικών.

Προστασία πρανών

Επενδύσεις πρανών με μεταλλικά πλέγματα ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα, πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα υψηλής αντοχής από συρματόσχοινα.

Bραχοπροστασία

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας από 500 kJ 8000 kJ, προμήθεια και τοποθέτηση.