Ειδικά έργα


Εξειδικευμένα έργα οδοποιίας, αρμοί γεφυρών, εφέδρανα, γέφυρες σήμανσης, καθαιρέσεις με χρήση εκρηκτικών.

- Συντήρηση γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης αρμοδιότητας περιφέρειας Αττικής - Προϋπολογισμός 3.150.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής/Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
Μελέτη και κατασκευή νέων γεφυρών σήμανσης, καθαίρεση παλαιών και συντήρηση των υφιστάμενων και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.

- ΣΟ-07/12: Επισκευή & αντικατάσταση κατεστραμμένων αρμών, εφεδράνων & λοιπών στοιχείων γεφυρών Περιφέρειας Αττικής - Προϋπολογισμός 750.000,00€.- Περιφέρεια Αττικής/Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
Κατασκευή ελαστομερών και ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής.

- Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνος - Αλεποχώρι - Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Καθαιρέσεις επικίνδυνων βραχοτεμαχίων σε πρανές μεγάλου ύψους, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μηχανημάτων, με χρήση εκρηκτικών στην επαρχιακή οδό Σχίνος Αλεποχώρι. Αερομεταφορά υλικών. Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Προστασία από θαλάσσια διάβρωση με λιθορριπές ογκόλιθων και ύφαλο σκυρόδεμα.

- Συντήρηση οδικού δικτύου – εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς Ν.Α.Α.Α. - Προϋπολογισμός 1.500.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης και ηλεκτρολογικές εργασίες για τη συντήρηση του φωτισμού του οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Φωτογραφίες εκτελεσμένων έργων