'Εργα οδοποιίας


Κατασκευή - συντήρηση οδικού δικτύου, ασφαλτικές εργασίες, τεχνικά έργα οδοποιίας, σήμανση οδών.

- Συντήρηση- βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας - Προϋπολογισμός 3.000.00,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ΔΔΕ:
Απόξεση παλαιού και στρώση νέου αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα με παράλληλη χρήση της εθνικής οδού από τα οχήματα.

- Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση επαρχιακής οδού υπ. αρ. 45 Ελευσίνα-Μαγούλα - Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Εφαρμογή πολεοδομικού σχεδίου στην οδό Κυπραίου, οδοποιία, κατασκευή πεζοδρομίων, νησίδων, πλακοστρώσεις, σήμανση, διαγράμμιση.

- Κατασκευή υπόγειας διάβασης στη Λ. Αθηνών- Σουνίου - Προϋπολογισμός 250.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ ΔΔΕ:
Κατασκευή με την τεχνική cut and cover, θεμελίωση και αντιστήριξη από φρεατοπάσσαλους.

- Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Ψάθας – Αλεποχωρίου - Προϋπολογισμός 1.067.401,65€ - Περιφέρεια Αττικής/ ΔΔΕ:
Κατασκευή διαφραγματικών τοιχίων, λιθορριπές βραχοτεμαχίων και εφαρμογές ύφαλου σκυροδέματος για προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση, κατασκευή φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων επί τοιχίου σκυροδέματος και ασφαλτικές εργασίες.

Φωτογραφίες εκτελεσμένων έργων