Ειδικά Έργα

Εξειδικευμένα έργα οδοποιίας, αρμοί γεφυρών, εφέδρανα, γέφυρες σήμανσης, καθαιρέσεις με χρήση εκρηκτικών.

Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 3.150.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Μελέτη και κατασκευή νέων γεφυρών σήμανσης, καθαίρεση παλαιών και συντήρηση των υφιστάμενων και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικά Έργα
Προυπολογισμός 2.300.000,00 € - Περιφέρεια Αττικής
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι, οι εργασίες επισκευών/συντήρησης υφιστάμενων γεφυρών σήμανσης, με μεταλλικό φορέα , καθώς και η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση νέων σε αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών σε οδικούς άξονες στην Περιφέρεια Αττικής, που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν λόγω εκτεταμένων φθορών.
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Καθαιρέσεις επικίνδυνων βραχοτεμαχίων σε πρανές μεγάλου ύψους, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μηχανημάτων, με χρήση εκρηκτικών στην επαρχιακή οδό Σχίνος Αλεποχώρι. Αερομεταφορά υλικών. Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Προστασία από θαλάσσια διάβρωση με λιθορριπές ογκόλιθων και ύφαλο σκυρόδεμα.
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 750.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Κατασκευή ελαστομερών και ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 278.400,00€ - Περιφέρεια Μακεδονίας/ Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Δράμας
Φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή ειδικής προστατευτικής οριζόντιας σχάρας ασφάλειας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων βάρους έως 800 kgr (εφεξής «σύστημα βραχοπροστασίας») και η εγκατάσταση αυτής σε τμήμα της υπόγειας εκμετάλλευσης του λατομείου της Εταιρείας
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 192.200,00 € - Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση τεχνικής ενότητας περιφερειακής ενότητας δήμου Αχαρνών
Πρόκειται για Άνω Διάβαση με έγχυτο φορέα προεντεταμένης κιβωτοειδούς διατομής δύο κλάδων κυκλοφορίας και επτά (7) ανοιγμάτων , η οποία εξυπηρετεί τη σύνδεση περιοχών εκατέρωθεν της Σ/Γ Αθηνών – Θεσσαλονίκης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών . Το συγκεκριμένο έργο αφορά αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής και αποκατάσταση όλων των βλαβών της γέφυρας.