Ειδικά Έργα

Εξειδικευμένα έργα οδοποιίας, αρμοί γεφυρών, εφέδρανα, γέφυρες σήμανσης, καθαιρέσεις με χρήση εκρηκτικών.

Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Καθαιρέσεις επικίνδυνων βραχοτεμαχίων σε πρανές μεγάλου ύψους, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μηχανημάτων, με χρήση εκρηκτικών στην επαρχιακή οδό Σχίνος Αλεποχώρι. Αερομεταφορά υλικών. Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Προστασία από θαλάσσια διάβρωση με λιθορριπές ογκόλιθων και ύφαλο σκυρόδεμα.
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 750.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Κατασκευή ελαστομερών και ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικά Έργα
Προϋπολογισμός 3.150.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Μελέτη και κατασκευή νέων γεφυρών σήμανσης, καθαίρεση παλαιών και συντήρηση των υφιστάμενων και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.