Οδοποιία

Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου, ασφαλτικές εργασίες, τεχνικά έργα οδοποιίας, σήμανση οδών.

Οδοποιία
Προϋπολογισμός 3.000.00,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ΔΔΕ
Απόξεση παλαιού και στρώση νέου αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα με παράλληλη χρήση της εθνικής οδού από τα οχήματα.
Οδοποιία
Προϋπολογισμός 1.067.401,65€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΔΕ
Κατασκευή διαφραγματικών τοιχίων, λιθορριπές βραχοτεμαχίων και εφαρμογές ύφαλου σκυροδέματος για προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση, κατασκευή φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων επί τοιχίου σκυροδέματος και ασφαλτικές εργασίες.
Οδοποιία
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Εφαρμογή πολεοδομικού σχεδίου στην οδό Κυπραίου, οδοποιία, κατασκευή πεζοδρομίων, νησίδων, πλακοστρώσεις, σήμανση, διαγράμμιση.
Οδοποιία
Προϋπολογισμός 250.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ ΔΔΕ
Κατασκευή με την τεχνική cut and cover, θεμελίωση και αντιστήριξη από φρεατοπάσσαλους.