Υδραυλικά

Κατασκευή δικτύων αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, τεχνικά έργα διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός φρεατίων και αγωγών.

Υδραυλικά
Προϋπολογισμός 922.500,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών ομβρίων, καθαρισμός ρεμάτων, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην κοίτη του Κηφισού ποταμού, εκτροπή ροής και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης θεμελιωμένου σε φρεατοπάσσαλους, αποκατάσταση κοίτης και πρανών ρεματος Εσχατιάς με αναβαθμούς από σκυρόδεμα και εφαρμογές συρματοκιβωτίων.
Υδραυλικά
Προϋπολογισμός 800.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής και ασφαλτικές εργασίες στον αστικό ιστό της Αθήνας.
Υδραυλικά
Προϋπολογισμός 210.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Κατασκευή αγωγού ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.