Οικοδομικά

Προϋπολογισμός 170.000,00€, ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Δ/νση Κτιριακών Έργων Δ8
Κατασκευή συστήματος αποχετεύσεων λυμάτων των παιδικών κατασκηνώσεων.