Υδραυλικά

Προϋπολογισμός 922.500,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών ομβρίων, καθαρισμός ρεμάτων, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην κοίτη του Κηφισού ποταμού, εκτροπή ροής και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης θεμελιωμένου σε φρεατοπάσσαλους, αποκατάσταση κοίτης και πρανών ρεματος Εσχατιάς με αναβαθμούς από σκυρόδεμα και εφαρμογές συρματοκιβωτίων.