Υδραυλικά

Προϋπολογισμός 210.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Κατασκευή αγωγού ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.