Οδοποιία

Προϋπολογισμός 250.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ ΔΔΕ
Κατασκευή με την τεχνική cut and cover, θεμελίωση και αντιστήριξη από φρεατοπάσσαλους.