Οικοδομικά

Προϋπολογισμός 108.878,00€ - Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κατασκευή κτιρίου λέσχης αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών στο campus Ψυχικού.