Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 200.000,00€ - Δήμος Μαρκοπούλου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Καθαίρεση ογκολίθων, τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων 500kJ και 1000kJ στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Στη συγκεκριμένη περιοχή, παρατηρήθηκε αποκόλληση ενός μεγάλου βραχοτεμαχίου, το οποίο για να καθαιρεθεί, έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστεί η επάρκεια ευστάθειας των γειτονικών βραχοτεμαχίων. Για το λόγο αυτό, τοποθετήθηκαν δύο φράχτες ανάσχεσης και στη συνέχεια ακολούθησε η καθαίρεση του αποκολλημένου βραχοτεμαχίου.