Οδοποιία

Προϋπολογισμός 1.067.401,65€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΔΕ
Κατασκευή διαφραγματικών τοιχίων, λιθορριπές βραχοτεμαχίων και εφαρμογές ύφαλου σκυροδέματος για προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση, κατασκευή φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων επί τοιχίου σκυροδέματος και ασφαλτικές εργασίες.