Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 600.000,00€ Περιφέρεια Πελοποννήσου/Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας
Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την συντήρηση του Επαρχιακού δρόμου Κοντοβάζαινα-Δήμητρα-Βάχλια-Λίμνη Λάδωνα καθώς και ο καθαρισμός των πρανών και επένδυση με πρανών με ελεύθερο πλέγμα, τοποθέτηση στηθαίων και τέλος στο ασφαλτοστρωμένο τμήμα θα κατασκευαστεί διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή στις οριογραμμές της οδού όπως επίσης θα τοποθετηθούν και πινακίδες όπου είναι αναγκαίο.