Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 2.000.000,00€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
Επένδυση πρανών με πλήρως ακυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα για τη συγκράτηση βραχοπτώσεων και τη σταθεροποίηση πρανών.