Υδραυλικά

Προϋπολογισμός 800.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής και ασφαλτικές εργασίες στον αστικό ιστό της Αθήνας.