Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 500.000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Στο συγκεκριμένο έργο επενδύθηκε ένα πρανές ύψους περίπου 50 μέτρων με ελεύθερο πλέγμα καθώς και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα, προκειμένου να σταθεροποιήσει μεγαλύτερα βραχοτεμάχια του πρανούς και να αποτρέψει το κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα από τυχόν καταπτώσεις.