Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 600.000,00€ - Περιφέρεια Κρήτης/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας σε τμήματα δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν Χανίων με την τοποθέτηση πλέγματος, προκειμένου να σταθεροποιήσει μεγαλύτερα βραχοτεμάχια του πρανούς και να αποτρέψει το κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα από τυχόν καταπτώσεις.