Ειδικά Έργα

Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Καθαιρέσεις επικίνδυνων βραχοτεμαχίων σε πρανές μεγάλου ύψους, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μηχανημάτων, με χρήση εκρηκτικών στην επαρχιακή οδό Σχίνος Αλεποχώρι. Αερομεταφορά υλικών. Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Προστασία από θαλάσσια διάβρωση με λιθορριπές ογκόλιθων και ύφαλο σκυρόδεμα.