Ειδικά Έργα

Προϋπολογισμός 750.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Κατασκευή ελαστομερών και ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής.