Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ευβοίας
Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων 500kJ – 1000kJ και επένδυση πρανών με ελεύθερο και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα