Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ευβοίας
Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων 500kJ – 1000kJ σε ύψος. Το πρανές στη θέση Κοκόσι είναι άνω των 70 μέτρα ύψος και συχνά παρατηρείτο πτώσεις βραχοτεμαχίων. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων, κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης, τοποθετήθηκαν φράχτες ανάσχεσης στα 20 μέτρα και στα 40 μέτρα ύψος από το οδόστρωμα.