Ειδικά Έργα

Προυπολογισμός 2.300.000,00 € - Περιφέρεια Αττικής
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι, οι εργασίες επισκευών/συντήρησης υφιστάμενων γεφυρών σήμανσης, με μεταλλικό φορέα , καθώς και η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση νέων σε αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών σε οδικούς άξονες στην Περιφέρεια Αττικής, που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν λόγω εκτεταμένων φθορών.