Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 541.227,85€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στον νησί της Κεφαλλονιάς και συγκεκριμένα πλησίον του τεκτονικού ρήγματος του Χάρακα, παρατηρούνται συχνοί σεισμοί μεσαίας και μεγάλης έντασης, οι οποίοι διαταράσσουν τα πετρώματα και δίνουν έντονες καταπτώσεις. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε φράχτης απορρόφησης ενέργειας 2000kJ προς συμπλήρωση υφιστάμενων φραχτών ανάσχεσης της περιοχής.