Ειδικά Έργα

Προϋπολογισμός 278.400,00€ - Περιφέρεια Μακεδονίας/ Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Δράμας
Φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή ειδικής προστατευτικής οριζόντιας σχάρας ασφάλειας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων βάρους έως 800 kgr (εφεξής «σύστημα βραχοπροστασίας») και η εγκατάσταση αυτής σε τμήμα της υπόγειας εκμετάλλευσης του λατομείου της Εταιρείας