Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 1.779.785,44€/ Περιφέρεια Θεσσαλίας/Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Τρικάλων
Το αντικείμενο του έργου αφορά στις εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας της υφισταμένης κατάστασης στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Θεόπετρας στα εξωτερικά πρανή, στην διαδρομή πρόσβασης και κατασκευής των απαιτουμένων μέτρων στερέωσης των βραχωδών πρανών στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου.